В българските народни танци са отразени характерът, темпераментът, силата, издръжливостта, находчивостта и хуморът на жизнерадостния и талантлив българин. Наименованията на отделните танци – хора, игри и ръченици, са изключително разнообразни. В много от случаите те зависят от песента, при която се играят, от някои характерни движения или от мястото, което заемат в живота на народа. Ритъмът в труда, който доминира в живота на народа, е намерил отражение в танца. В зависимост от темпото на изпълнение, може да разграничим народните танци на кротки, умерени и буйни. В българските народни танци участие взимат деца, девойки, младежи, възрастни жени и мъже и старци. Стилът в българските народни танци се е формирал в продължение на векове в зависимост от условията на материалния и духовен живот, нравите, обичаите и поминъка, при които е живял народа. Чертите, които са общи за танците на даден народ, определят стила на тези танци. Основни белези, определящи стила на българските народни танци са:
  • Съсредоточаването на движенията главно в краката, като главата, ръцете и тялото също заемат участие при играта, макар и в значително по-малка степен.
  • Всички движения на тялото в своята съвкупност са израз на богатото душевно състояние у танцуващия българин.
  • Движенията са наситени с дълбока вътрешна динамика и сякаш идват отвън и се затварят дълбоко в танцуващите.
  • Стойката в танца е леко приклекнала, движенията са пружиниращи. Стъпването е преди всичко от пръсти към цяло ходило, което осигурява пружинирането. Стъпва се и на цяло ходило и по-рядко на пета.
  • Насочеността на движенията /и на много от акцентите в тях/ е към земята.
Наред с общите белези, типични за стила на българските народни танци, откриваме и специфични отлики в танците на различните краища на страната. Това ни дава основание да разграничим народните танци на северняшки от Северозападна и Средна Северна България, шопски, тракийски, добруджански, пирински и родопски. Границите между отделните области не са рязко очертани и танците в преходните райони носят белезите на съседните области. В танците на всяка област се наблюдават танцови движения, типични само за нея, но има и такива танцови движения, които се срещат в танците от цялата страна, но във всяка област носят стила на танците й. Характерът на танца представлява съвкупност от вътрешните проявления и белези, от всички чувства, мисли и настроения, които вълнуват танцуващите. Характерът на българските народни танци е специфичен и неповторим. Емоционалното състояние у танцуващия има дълбока психологична основа. То може да бъде лирично, комично, войнствено, закачливо и  пр. То е пряко свързано с идеята вложена в танца, от функцията и мястото му в празника, обреда и дрБългаринът танцува с цялата си душа и с цялото си тяло така, че се получават изключително красиви и изразителни координации от движения на отделните части на тялото, доизяснени и подчертани от одухотворен израз  на лицето.